Korzyści i wady energii ze źródeł odnawialnych

Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych stanowi alternatywę dla energetyki opartej na paliwach kopalnych. Obecnie coraz więcej krajów korzysta lub jest na etapie wdrażania nowoczesnych technologii wykorzystujących energię słońca, wiatru, biogazu czy geotermię. Czym są ich główne zalety i wady? Postaram się na to pytanie odpowiedzieć w poniższym artykule.

Korzyści i wady energii ze źródeł odnawialnych

Źródła energii odnawialnej (OZE) oznaczają ilość energii wytwarzanej przez źródła wykorzystujące zasoby naturalne, które są odnawialne i można je ponownie wykorzystać. Coraz częściej specjaliści od energii i klimatu polecają, byśmy zamieniali źródła energii zawarte w zasobach ograniczonych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny na te odnawialne. Wśród nich wymienia się wiatr, słońce, geotermalne źródła energii, czy też energia morska.

Masowa adopcja źródeł odnawialnych przynosi wiele korzyści

Korzyści wynikające z adopcji źródeł odnawialnych są wymierne. Energia odnawialna jest zazwyczaj tania, jeśli mówimy o odnawialnych źródłach odnawialnych z zewnątrz, jak wiatr, słońce lub woda. Niecka odnawialne są także źródłami ekologicznych źródeł energii, ponieważ nie emitują ciepła ani gazów cieplarnianych do atmosfery, co oznacza, że ​​niemal nie wpływają na klimat. Dlatego mogą nam pomóc w wypełnieniu wymogów porozumień dotyczących zmiany klimatu na całym świecie.

Zmienność pogody stanowi przeszkodę dla rozwoju

Chociaż źródła odnawialne są skutecznym narzędziem w walce ze zmianą klimatu, w przypadku wiatru i słońca istnieje zmienność pogody. Polega to na tym, że przy słabym wietrze lub przy słabym nasłonecznieniu energia z OZE będzie niższa w porównaniu do dostarczania energii z konwencjonalnych źródeł energii. Oznacza to, że wymagana jest znaczna ilość energii magazynowanej aby przezwyciężyć zmienność energii ze źródeł odnawialnych.

Powyższe wskazują na konieczność wdrożenia

Aby w pełni wykorzystać potencjał energii odnawialnej, potrzebne są podejścia integrujące źródła odnawialne i źródła nieodnawialne. Umożliwi to wykorzystanie jednych i drugich w odpowiednim czasie i na odpowiednim poziomie. Kluczowe jest również, aby połączyć możliwości magazynowania energii, aby utrzymać bezpieczeństwo i stabilność sieci w przypadku załamania źródła odnawialnego.

Źródła odnawialne stanowią wyraźną korzyść dla naszego środowiska i dostarczania odpowiedniej energii potrzebnej różnym działaniom w społeczeństwie. Jednak masowa adoptacja tych źródeł energyi może sprawić, że będziemy musieli stawić czoła pewnym wadom technicznym. Aby w pełni wykorzystać potencjał energii odnawialnej, musimy wprowadzić wdrożenia i innowacje, które pomogą nam w bezpiecznym i stabilnym rozpowszechnianiu źródeł odnawialnych.